onas01Gospo­darstwo zostało otwarte 21 maja 2004 roku. Pow­stało w przepięknej i mal­own­iczej pradolinie Warty. Okolica obfi­tuje w liczne jeziora i lasy (kanał Warta — Gopło), niespo­tykane ciepłe kanały i jeziora — Pąt­nowskie, Gosław­ickie, Licheńskie, Śle­sińskie, Wąsowskie, Miko­rzyńskie w odległości od 5 do 10 km.Wymarzone miejsce dla ama­torów węd­kowa­nia. Dodatkowo węd­kar­zom udostęp­ni­amy spec­jal­nie przy­go­towane łowisko spec­jalne „Raj Węd­karza” umiejs­cowione na tere­nie naszego gospo­darstwa 200 m od bazy nocle­gowej. Tutaj ryba bierze zawsze — nawet w pełni księżyca i przy wschod­nim wietrze.Miłośnikom akty­wnego wypoczynku pro­ponu­jemy zwiedzanie naszego ZWIERZYŃCA, gdzie zna­j­dują się ptaki i zwierzęta wielu gatunków. Jest to na pewno miejsce gdzie można zobaczyć niezwykle kolorowe i piękne ptaki oraz w połącze­niu z pow­stałym przy zwierzyńcu MUZEUM PRZY­ROD­NICZYM ich przod­ków i krewnych z różnych kontynentów.

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich do zwiedzenia muzeum i zwierzyńca.

onas02

Do dys­pozy­cji gości są:

  • Pokoje gościnne z łazienką, anek­sem kuchennym.
  • Balon na ogrzane powi­etrze, który przy dobrym humorze pilota może zabrać pasażera na pod­niebną eskapadę
  • Niewielki basen, który w upalne dni ochłodzi spiec­zone ciało
  • Patio wybu­dowane przy stawie gdzie można spotkać się wiec­zorem przy ognisku, piec kiełbaski, grilować, hucznie się bawić.
  • Zwierzyniec gdzie zna­j­duje się ok 200 zwierząt.
  • Plac zabaw dla najmłod­szych pociech wczasowiczów.
  • Namiot w którym można orga­ni­zować spotka­nia fir­mowe, uroczys­tości, imprezy inte­gra­cyjne dla 80 osób.

Infor­ma­tion in Eng­lish